Podmínky soutěží na FB pro rok 2014

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO 48172481, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

Podmínky se použijí na všechny soutěže, které pořádá pořadatel skrz www.facebook.com/metropolitnihb, pokud není stanoveno jinak.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín začátku a konce soutěže je uveden na www.facebook.com/metropolitnihb.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zůčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která je zákazníkem pořadatele, odebírá v době konání soutěže,  alespoň jednu ze služeb definovaných v odstavci 1., Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací společností Metropolitní s.r.o. (dále jen VOP)  a  zároveň která řádně plní VOP, jenž jsou nedílnou součástí smlouvy s pořadatelem.  Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na webu Metropolitní s.r.o. http://www.metropolitni.cz/soutez, využívá sociální síť facebook. Postup pro registraci a účast v souěži:

1.     Soutěžící se přihlásí pod svým jménem k sociální síti facebook, přičemž je přípustné, aby soutěžící účet sociální sítě facebook měl jiné přihlašovací jméno, než je uvedené na smlouvě s pořadatelem.  Využití cizího účtu je přípustné pouze u osob žijících ve společné domácnosti, potomků, manželů, partnerů, rodičů a sourozenců
2.     Udělí “like” (kliknutím na text dole pod ikonou s palcem nahoru), pokud tak neučinil již dříve.
3.     Vyplní svoji adresu bydliště, která je uvedena na smlouvě s pořadatelem, (adresa musí obsahovat číslo popisné, ulici a obec).
4.     Účast v soutěži je stvrzena kliknutím na “zúčastnit se”.

Účastnit se soutěže lze pouze jednou za každou smlouvu. Na opakovanou účast v soutěži nebude brán zřetel.

5. Způsob výběru výherců

Pro výběr výherců bude použit generátor náhodných hodnot.

Termín slosování je uveden na www.facebook.com/metropolitnihb.

6. Výhra a vyloučení náhradního plnění

Ceny v soutěži a počet výherců je uveden na www.facebook.com/metropolitnihb.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. Způsob vyrozumění výherce

Jména výherců budou umístěna na webových stránkách Metropolitní, s.r.o. (http://www.metropolitni.cz), jména budou uveřejněna na sociální síti facebook pod účtem Metropolitní HB. Výherci budou kontaktováni telefonicky skrz telefonní kontakt uvedený ve smlouvě s pořadatelem.

8. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout v zákaznickém centru  pořadatele na adrese Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod, v provozní době.

Nejzažší termín pro vyzvednutí výhry je stanoven na www.facebook.com/metropolitnihb. Po tomto datu propadají všechny nevyzvednuté výhry pořadateli.

9. Propagační rámec

Výherci souhlasí, že pořadatel smí pořídit jejich fotografie a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

10. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

11. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně vyplní registrační formulář. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených z registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.metropolitni.cz.

12.  Licence

Pokud je podmínkou účastni v soutěži vytvoření díla, účastník soutěže poskytuje pořadateli bezplatnou a neomezenou licenci k nakládání s tímto dílem. Dílo může pořadatel využít v rámci firemních potřeb a marketingu. Pořadatel může dílo libovolně upravit a zveřejnit.

13. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.


Zajímá vás něco?
Chcete poradit?

Zavolejte nám
773 777 025

Jméno a příjmení Telefon
E-mail Služba
Ulice Obec
Poznámka