Podmínky soutěže "DEJ Like"

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod,  IČO 48172481, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

Podmínky se použijí na všechny soutěže, které pořádá pořadatel skrz www.facobook.com/metropolitnihb, pokud není stanoveno jinak.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín začátku a konce soutěže je uveden na www.facobook.com/metropolitnihb.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zůčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která je zákazníkem pořadatele, odebírá v době konání soutěže,  alespoň jednu ze služeb definovaných v odstavci 1., Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací společností Metropolitní s.r.o. (dále jen VOP)  a  zároveň která řádně plní VOP, jenž jsou nedílnou součástí smlouvy s pořadatelem.  Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na webu Metropolitní s.r.o. http://www.metropolitni.cz/soutez, využívá sociální síť facebook. Postup pro registraci a účast v souěži:

1.     Soutěžící se přihlásí pod svým jménem k sociální síti facebook, přičemž je přípustné, aby soutěžící účet sociální sítě facebook měl jiné přihlašovací jméno, než je uvedené na smlouvě s pořadatelem.  Využití cizího účtu je přípustné pouze u osob žijících ve společné domácnosti, potomků, manželů, partnerů, rodičů a sourozenců
2.     Udělí “like” (kliknutím na text dole pod ikonou s palcem nahoru), pokud tak neučinil již dříve.
3.     Vyplní svoji adresu bydliště, která je uvedena na smlouvě s pořadatelem, (adresa musí obsahovat číslo popisné, ulici a obec).
4.     Účast v soutěži je stvrzena kliknutím na “zúčastnit se”.

Účastnit se soutěže lze pouze jednou za každou smlouvu. Na opakovanou účast v soutěži nebude brán zřetel.

5. Způsob výběru výherců

Pro výběr výherců bude použit generátor náhodných hodnot.

Termín slosování je uveden na www.facobook.com/metropolitnihb.

6. Výhra a vyloučení náhradního plnění

Ceny v soutěži a počet výherců je uveden na www.facobook.com/metropolitnihb.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. Způsob vyrozumění výherce

Jména výherců budou umístěna na webových stránkách Metropolitní, s.r.o. (http://www.metropolitni.cz), jména budou uveřejněna na sociální síti facebook pod účtem Metropolitní HB. Výherci budou kontaktováni telefonicky skrz telefonní kontakt uvedený ve smlouvě s pořadatelem.

8. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout v zákaznickém centru  pořadatele na adrese Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod, v provozní době.

Nejzažší termín pro vyzvednutí výhry je stanoven na www.facobook.com/metropolitnihb. Po tomto datu propadají všechny nevyzvednuté výhry pořadateli.

9. Propagační rámec

Výherci souhlasí, že pořadatel smí pořídit jejich fotografie a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

10. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

11. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně vyplní registrační formulář. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených z registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.metropolitni.cz.

12. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.


Zajímá vás něco?
Chcete poradit?

Zavolejte nám
773 777 025

Jméno a příjmení Telefon
E-mail Služba
Ulice Obec
Poznámka